REGULAMIN KONKURSÓW FUTURE WORKPLACE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Future Workplace 1” oraz „Future Workplace 2”, zwanych dalej łącznie „Konkursami” a każdy z osobna – „Konkursem”, jest Fundorfina sp. z o.o. z siedzibą Józefowie, ul. Nowowiejska 34, 05-410 Józefów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307044, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 5321968877, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkursy organizowane są na zlecenie Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 36, 02-225 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039035, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP: 1132172342, kapitał zakładowy w wysokości 2.427.000,00 PLN, zwanej dalej „FTS Poland”.

 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

 4. Konkurs organizowany są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej www.fujitsubusinessbreakfast.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową Wydarzenia”.

 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 6. Konkurs „Future Workplace 1” prowadzony jest w dniu 25.02.2021 r. w godzinach od około 11:00 do około 11:20, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. IV.1 Regulaminu. Konkurs „Future Workplace 2” prowadzony jest w dniu 25.02.2021 r. w godzinach od około 12:40 do około 12:50, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. IV.1 Regulaminu.

 7. Celem Konkursu jest promocja produktów lub usług FTS Poland. 

 8. Nie jest zamierzeniem ani celem Organizatora lub FTS Poland utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom, oferującym produkty lub usługi odpowiadające rodzajowo produktom lub usługom FTS Poland, zwanym dalej „Innymi Podmiotami”. W szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od zamówienia, zakupu czy polecenia produktów lub usług Innych Podmiotów lub zachowań przeciwnych przez Uczestnika Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.

 9. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjęto następujące definicje:

  1. Formularz Rejestracyjny – formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, udostępniony na Stronie Internetowej Konkursu;

  2. Nagroda – Nagroda Główna lub Nagroda 2go Stopnia lub Nagroda 3go Stopnia;

  3. Pracownik – osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, pozostająca z danym podmiotem w stosunku pracy, świadcząca na jego rzecz usługi lub wykonująca na jego rzecz dzieła;

  4. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom danego Konkursu na zasadach określonych Regulaminem;

  5. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursów;

  6. Uczestnik – osoba fizyczna, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która przystąpiła do udziału w co najmniej jednym Konkursie, zgodnie z pkt. III.2 – III.4 Regulaminu.

II. UCZESTNICY

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne.

 2. W przypadku osoby spełniającej warunki, o których mowa w pkt. II.1 Regulaminu, będącej Pracownikiem partnera (w tym dystrybutora) lub klienta FTS Poland, uprzednią zgodę na jej udział w Konkursie musi wyrazić jej pracodawca, zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, procedurami i zasadami (w szczególności z przepisami prawa, procedurami i zasadami, mającymi na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji). Organizator i FTS Poland zastrzegają sobie prawo żądania od osoby, o której mowa w niniejszym punkcie, dowodów potwierdzających zgodę jej pracodawcy na udział tej osoby w Konkursie.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub FTS Poland, lub podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 1. Osoba spełniająca warunki opisane w punkcie 2 Regulaminu może przystąpić do Konkursu w każdym momencie jego trwania, przy czym przystąpienie do danego Konkursu przez daną osobę może nastąpić wyłącznie jednokrotnie. Osoba spełniająca warunki opisane w punkcie 2 Regulaminu może przystąpić do jednego albo obu Konkursów.

 2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie Internetowej Wydarzenia, zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie.

 3. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać:  

  1. imię i nazwisko,

  2. numer telefonu komórkowego,

  3. adres e-mail,

  4. jak również obligatoryjnie wyrazić zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Organizatora, na warunkach określonych w punkcie 7 Regulaminu;

  5. obligatoryjnie zaakceptować niniejszy Regulamin;

  6. obligatoryjnie zaakceptować „Warunki udziału w wydarzeniach Fujitsu” dostępne pod adresem internetowym:

   https://events.global.fujitsu.com/r7/runtime/fujitsu/events/downloads/2019_TC_Event_en.pdf
  7. obligatoryjnie potwierdzić, że:

   1. osoba przystępująca do Konkursu nie jest Pracownikiem partnera (w tym dystrybutora) lub klienta FTS Poland 

   2. albo pracodawca osoby przystępującej do Konkursu, będącej Pracownikiem partnera (w tym dystrybutora) lub klienta FTS Poland, wyraził uprzednią zgodę na jej udział w Konkursie, zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, procedurami i zasadami (w szczególności z przepisami prawa, procedurami i zasadami, mającymi na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji);

  8. fakultatywnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od FTS Poland informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, oraz na przetwarzanie przez FTS Poland powyższych danych zgodnie z „Polityką prywatności Fujitsu” dostępną pod adresem internetowym: https://fujitsudlabiznesu.pl/polityka-prywatnosci.

 4. Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym. Uczestnik ma obowiązek aktualizacji swoich danych w razie ich zmiany w czasie trwania Konkursu, jak również po jego zakończeniu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki faktyczne i prawne podania przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikatów w Konkursie z wykorzystaniem danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym lub później zaktualizowanych, zgodnie z pkt. III.4 Regulaminu, uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.

 6. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym danych traktowane są jako działania Uczestnika.

 7. Uczestnik ma obowiązek stosować się do postanowień Globalnych Standardów Biznesu Fujitsu, dostępnych pod adresem: https://www.fujitsu.com/global/about/philosophy/codeofconduct/gbs/, a także dbać o dobre imię Organizatora i FTS Poland. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszystkich znajdujących zastosowanie przepisów prawa konkurencji oraz antykorupcyjnego, w tym w szczególności amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych z 1977 r., brytyjskiej ustawy korupcyjnej z 2010 r. oraz przepisów i regulacji obowiązujących na terytorium, gdzie Uczestnik przebywa lub prowadzi działalność gospodarczą związaną z jakimikolwiek transakcjami obejmującymi Organizatora lub FTS Poland oraz Uczestnika. Organizator nie akceptuje jakichkolwiek zachowań Uczestników, które skutkowałyby uznaniem ich, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, za zachowania o cechach korupcyjnych. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego pkt. III.7 Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.

 8. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie, w szczególności poprzez zaprzestanie realizacji zadania konkursowego lub poinformowanie o swojej decyzji Organizatora.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia każdego z Konkursów zostanie ogłoszona przez osobę prowadzącą Konkursy, podczas transmisji na żywo prowadzonej na Stronie Internetowej Wydarzenia w godzinach od 10:00 do 12:50, przy czym każdy z Konkursów będzie trwał nie dłużej niż 6 minut.

 2. Zadanie konkursowe, w ramach każdego z Konkursów, polega na zdobyciu przez Uczestnika jak największej liczby Punktów, przyznanych zgodnie z pkt. IV.3 Regulaminu, w jak najkrótszym czasie.

 3. Każdy z Konkursów będzie przebiegać z zachowaniem następujących zasad:

  1. z chwilą rozpoczęcia Konkursu Uczestnik otrzymuje możliwość dostępu do panelu konkursowego, w którym wyświetlane będą pojedynczo kolejne pytania konkursowe;

  2. każde pytanie konkursowe jest pytaniem zamkniętym, jednokrotnego wyboru. Konkurs obejmuje łącznie 6 (sześć) pytań konkursowych;

  3. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez jej wybór spośród dostępnych opcji A, B, C albo D i zaznaczenie wybranej w panelu konkursowym;

  4. po udzieleniu odpowiedzi na dane pytanie konkursowe, Uczestnik przechodzi do następnego pytania, klikając przycisk „Dalej”;

  5. w celu ubiegania się o Nagrodę w Konkursie Uczestnik musi odpowiedzieć na wszystkie pytania w ramach Konkursu, przy czym zarówno pierwsza, jak i ostatnia odpowiedź muszą zostać udzielone w okresie trwania Konkursu ogłoszonym zgodnie z pkt. IV.1 Regulaminu;

  6. z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w pkt. IV.3.5 Regulaminu, za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 1 (jeden) Punkt;

  7. w odniesieniu do każdego z Uczestników, który spełnił warunki wskazane w pkt. IV.3.5 Regulaminu, Organizator zbierze informacje w przedmiocie uzyskanej przez tego Uczestnika liczbie Punktów oraz o łącznym czasie udzielania przez niego odpowiedzi na wszystkie pytania w ramach Konkursu (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), i w oparciu o przedmiotowe dane Organizator dokona wyboru trzech osób, które uzyskały najlepszy wynik, przy czym o wyborze tych osób będzie decydować, w pierwszej kolejności, łączna liczba uzyskanych przez nie Punktów oraz, w drugiej kolejności, łączny czas udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania w ramach Konkursu;

  8. wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej Wydarzenia w dniu 25.02.2021 r. do godziny 20:00, w postaci listy rankingowej obejmującej, oprócz uzyskanego miejsca w Konkursie, imiona i pierwsze litery nazwisk Uczestników, łączną liczbę uzyskanych przez każdego z nich Punktów oraz łączny czas udzielania przez nich odpowiedzi na wszystkie pytania w ramach Konkursu.

 4. Powzięcie przez Organizatora informacji o naruszeniu przez Uczestnika któregokolwiek z obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem tego Uczestnika z udziału w Konkursie.

V. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Osoba, która zajęła 1 (pierwsze) miejsce w danym Konkursie, zgodnie z listą rankingową, o której mowa w pkt. IV.3.8 Regulaminu, nabywa – z chwilą publikacji przedmiotowej listy na Stronie Internetowej Wydarzenia – prawo do nagrody w postaci oczyszczacza powietrza SHARP UA-PE30E-WB w kolorze biało – czarnym o wartości 499,00 PLN brutto oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości przedmiotowego oczyszczacza, zwanej dalej „Nagrodą Główną”.

 2. Osoba, która zajęła 2 (drugie) miejsce w danym Konkursie, zgodnie z listą rankingową, o której mowa w pkt. IV.3.8 Regulaminu, nabywa – z chwilą publikacji przedmiotowej listy na Stronie Internetowej Wydarzenia – prawo do nagrody w postaci słuchawek dokanałowych JBL Free 2 w kolorze białym o wartości 299,00 PLN brutto oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości przedmiotowych słuchawek, zwanej dalej „Nagrodą 2go Stopnia”

 3. Osoba, która zajęła 3 (trzecie) miejsce w danym Konkursie, zgodnie z listą rankingową, o której mowa w pkt IV.3.8 Regulaminu, nabywa – z chwilą publikacji przedmiotowej listy na Stronie Internetowej Wydarzenia – prawo do nagrody w postaci głośnika mobilnego JBL Go3 w kolorze czerwonym o wartości 149,00 PLN brutto oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11 % wartości przedmiotowego głośnika, zwanej dalej „Nagrodą 3go Stopnia”

 4. Nagrody wskazane w Regulaminie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe, usługi lub ich równowartość pieniężną.

 5. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie przez danego Uczestnika prawa do którejkolwiek Nagrody w ramach jednego z Konkursów nie wyklucza możliwości nabycia przez tego samego Uczestnika prawa do którejkolwiek Nagrody w ramach drugiego z Konkursów.

 6. Niezwłocznie, nie później niż do dnia 1.03.2021 r., Organizator skontaktuje się, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym lub później zaktualizowanych, zgodnie z pkt. III.4 Regulaminu, z każdym Uczestnikiem, który nabył prawo do Nagrody, w celu uzyskania informacji niezbędnych do wydania mu Nagrody. W przypadku podjęcia przez Organizatora trzykrotnej bezskutecznej próby kontaktu z danym Uczestnikiem (brak możliwości uzyskania od Uczestnika uprawnionego do Nagrody informacji niezbędnych do jej wydania), przy czym ostatnia z takich prób może nastąpić nie później niż do dnia 5.03.2021 r., Uczestnik ten traci prawo do Nagrody; prawo to przechodzi automatycznie na kolejnego Uczestnika z listy rankingowej, o której mowa w pkt. IV.3.8 Regulaminu. W takim przypadku postanowienia niniejszego pkt. V.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do momentu, w którym Organizator uzyska od Uczestnika uprawnionego do Nagrody informacje niezbędne do jej wydania, przy czym pierwsza próba kontaktu z danym Uczestnikiem nastąpi każdorazowo w terminie 5 dni od daty nabycia przez niego prawa do Nagrody, zaś ewentualna trzecia – w terminie 10 dni od daty nabycia przez niego prawa do Narody. 

 7. Element pieniężny Nagrody zostanie przekazany przez Organizatora, w terminie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem podatku od wygranej, do którego zapłaty zobowiązany jest Uczestnik a do którego pobrania i odprowadzenia na rachunek urzędu skarbowego zobowiązany jest Organizator jako płatnik. Element rzeczowy Nagrody zostanie doręczony Uczestnikowi, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na wskazany przez niego adres.

 8. Przyjmując Nagrodę, Uczestnik będący Pracownikiem partnera (w tym dystrybutora) lub klienta FTS Poland potwierdza, że przyjęcie przedmiotowej Nagrody zostało uprzednio zaakceptowane przez jego pracodawcę, a także jest zgodne z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u jego pracodawcy oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Przed przekazaniem Nagrody Organizator może zażądać od takiego Uczestnika przedłożenia oświadczenia jego pracodawcy, we wskazanym w zdaniu poprzednim zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania Nagrody Uczestnikowi, w stosunku do którego nie zostały spełnione warunki określone w niniejszym Regulaminie.

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być na adres Organizatora wskazany w punkcie I.1 Regulaminu, w czasie trwania Konkursu oraz w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia, z dopiskiem: „Fujitsu Digital Breakfast – Future Workspace”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

 2. Prawo złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom. 

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ich doręczenia.

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestników wskazane w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania i realizacji Nagród. 

 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

Future Workplace

Transformacja miejsca pracy z Fujitsu i VMware

Dowiedz się, jakich zmian i wyzwań możemy spodziewać się w 2021 roku oraz jakie inwestycje warto podjąć, aby zapewniać firmom ciągłość funkcjonowania w tak dynamicznych warunkach.

Już 25 lutego zapraszamy na wirtualne spotkanie, podczas którego poruszymy najważniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz zarządzaniem nowoczesnym miejscem pracy, które zapewnia pracownikom elastyczne i zwinne działanie oparte na bezpieczeństwie danych i nowoczesnym Data Center.

Eksperci zaprezentują możliwości i rozwiązania, które pomogą w wirtualizacji środowiska pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji. Porozmawiamy o zarządzaniu nowoczesnym miejscem pracy za pomocą narzędzi VMware oraz gotowych zintegrowanych rozwiązań Data Center, takich jak Fujitsu PRIMEFLEX for VSAN.

Agenda

10:00 - 10:20
Jak stworzyć bezpieczne i elastyczne środowisko pracy?
Dowiedz się komu i do czego służy wirtualizacja
Jarosław Cichoszewski
Presales Consultant, Fujitsu
Tomasz Lorek
End-User Computing, VMware
10:20 - 10:40
Elastyczne modele finansowania i licencjonowania inwestycji IT
Jarosław Cichoszewski
Presales Consultant, Fujitsu
Adam Bielawski
Business Development Manager - Hybrid IT, Fujitsu
10:40 - 11:00
Jak budować centrum danych odpowiadające na potrzeby Twojej organizacji?
Budowa odpowiedniej platformy do pracy zdalnej
Adam Bielawski
Business Development Manager - Hybrid IT, Fujitsu
11:00 - 11:20
QUIZ z nagrodami
11:20 - 11:40
Sprawne zarządzanie cyfrowym miejscem pracy z Fujitsu i VMware
Jarosław Cichoszewski
Presales Consultant, Fujitsu
Tomasz Lorek
End-User Computing, VMware
11:20 - 11:40
Migracja do środowiska zwirtualizowanego – przykładowe wdrożenie i zarządzanie
Jarosław Cichoszewski
Presales Consultant, Fujitsu
11:40 - 12:00
Sprawne zarządzanie cyfrowym miejscem pracy. VMware Workspace One/Horizon
Tomasz Lorek
End-User Computing, VMware
12:00 - 12:40
Rozwiązanie Workspace One: pokaz DEMO
Zapewnij pracownikom możliwość bezpiecznej pracy w dowolnym miejscu i czasie oraz na każdym urządzeniu
Roch Norwa
Lead System Engineer, VMware
Tomasz Lorek
End-User Computing, VMware
12:40 - 12:50
QUIZ z nagrodami
Zarejestruj się

Prelegenci

Adam Bielawski

Business Development Manager - Hybrid IT, Fujitsu

W Fujitsu odpowiada za rozwój projektów z dziedziny Hybrid IT. Ekspert ds. sprzedaży rozwiązań IT, zarówno w modelu konsumpcyjnym, jak i klasycznym. Od lat pomaga klientom i partnerom na ich ścieżce transformacji cyfrowej. Chętnie odpowie na pytania dotyczące SaaS, IaaS, PaaS, chmury prywatnej i publicznej, a przede wszystkim – rozwiązań hybrydowych.

Jarosław Cichoszewski

Presales Consultant, Fujitsu

Zajmuje się rozwiązaniami Client Computing Devices, bezpieczeństwem urządzeń końcowych i wirtualizacją miejsca pracy. Zawodowo w branży IT od 20 lat w tym od 12 lat odpowiada za dostosowanie rozwiązań hardware i software do potrzeb klienta. Dzięki pasji do nowych technologii z sukcesem łączy pracę zawodową z własnymi zainteresowaniami.

Roch Norwa

Lead System Engineer, VMware

Z VMware związany od 2011 roku. Odpowiada za ewangelizację i techniczne wsparcie sprzedaży produktów End User Computing w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Jest również ambasadorem biura Chief Technology Officer firmy VMware w regionie EMEA. Od 15 lat pracuje w obszarze nowych technologii. Specjalizuje się w strategiach transformacji biznesu w oparciu o rozwiązania mobilne i chmurowe.

Tomasz Lorek

End-User Computing, VMware

Tomek w VMware zajmuje się produktami dla użytkowników końcowych, wcześniej pracował m.in. dla Dell Cloud Client Computing, gdzie był odpowiedzialny za rozwiązania VDI i ThinClients dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przed Dell pracował dla Bull jako IT Architekt. Posiada 17-letnie doświadczenie w branży IT – w większości związanej z End User Computing.

QUIZ z nagrodami

Future Workplace to nie tylko szansa na poszerzenie swojej wiedzy oraz wysłuchanie naszych ekspertów. Podczas spotkania odbędą się aż dwa quizy,
w których każdy z uczestników będzie miał okazję wygrać wyjątkowe nagrody:
oczyszczacz powietrza, bezprzewodowe słuchawki lub wodoodporny głośnik.

Nie przegap okazji – weź udział w spotkaniu i WYGRAJ!

Regulamin quizu

Rejestracja

*Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Dziękujemy za rejestrację! Na podany adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami.

Wyniki Quizu

Zwycięzcy - Quiz I

Tomasz G.

Rafał S.

Mateusz M.

Zwycięzcy - Quiz II

Marek N.

Artur G.

Piotr M.